ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมจัดซื้อฟังก์ชั่นซอฟแวร์ระบบป้องกันภัยคุกคามทางด้านเครือข่ายสารสนเทศและต่ออายุการดูแลอุปกรณ์ไฟลวอล์ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)(DGA/65/0077)


13 Dec 64
23
1

DGA-65-0077 ประกาศเผยแพร่แผน

เลขที่โครงการ DGA/65/0077
งบประมาณ 1,100,000.00 บาท
3 ครั้ง