ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0265)


17 Sep 64
38
1

DGA-64-0265 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง

เลขที่โครงการ M๖๔๐๙๐๐๑๗๕๖๙
งบประมาณ 567,350.00 บาท
7 ครั้ง