ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) (DGA/65/0019)


8 Sep 64
46
1

DGA-65-0019 ประกาศแผน

งบประมาณ 1,638,000.00 บาท
6 ครั้ง