ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบ Cybersecurity (DGA/64/0258)


7 Sep 64
37
1

DGA-64-0258 ประกาศแผน

งบประมาณ 3,600,000.00 บาท
5 ครั้ง