ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบ Cybersecurity (DGA/64/0245)


18 Aug 64
26
1

DGA-64-0245 ประกาศแผน

งบประมาณ 4,500,000.00 บาท
13 ครั้ง