ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำคำของบประมาณและติดตามข้อมูลแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0232)


27 Jul 64
28
1

ประกาศแผน DGA-64-0232

งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
5 ครั้ง