ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างโครงการงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (Digital Government Development Plan 2023-2027)


13 ก.ค. 64
20
1

3. ประกาศเผยแพร่แผน

งบประมาณ 8,968,544.00 บาท
9 ครั้ง