ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบแนะนำหมวดหมู่เรื่องร้องเรียน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0201)


30 Jun 64
49

1

DGA-64-0201 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างที่ปรึกษา

งบประมาณ 1,750,000.00 บาท
8 ครั้ง