ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับระบบสำนักงานอัจฉริยะ (DGA Smart Office) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


5 เม.ย. 64
14
1

ประกาศเผยแพร่แผนฯ

เลขที่โครงการ -
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
12 ครั้ง