ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจความต้องการชุดข้อมูลเปิดและการนำชุดข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ (Open Data Survey) ของสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0139)


26 Apr 66
102
1

DGA-66-0139 ประกาศเผยแพร่แผน

เลขที่โครงการ P66040024173
งบประมาณ 800,000.00 บาท
21 ครั้ง