ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ งานจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการร่วมกับระบบให้บริการ SME ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)


24 ก.พ. 66
16
1

DGA-66-0107 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P66020022989
งบประมาณ 2,364,700.00 บาท
6 ครั้ง