ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0224)


15 Aug 65
51
1

DGA-65-0224 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P65080016763
งบประมาณ 1,900,000.00 บาท
19 ครั้ง