ประกาศเผยแพร่แผนงานซื้อและค่าลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft SQL สำหรับให้บริการ DG-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0029)


15 Sep 64
30
1

DGA-65-0029 ประกาศแผน

งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
7 ครั้ง