ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของ สป.อว. (อาคารพระจอมเกล้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (DGA/65/0026)


13 Sep 64
41
1

DGA-65-0004 ประกาศแผน

งบประมาณ 750,000.00 บาท
6 ครั้ง