ราคากลางจ้างออกแบบศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)


24 Aug 58
16
1

EGA_58_0057.2 จ้างออกแบบอาคารศูนย์ข้อมูล

3 ครั้ง