ประกาศงานจ้างออกแบบศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด


24 ส.ค. 58
10
1