EGA/58/0202 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ สำหรับทดแทนอุปกรณ์เดิม โครงการ Mail Go thai ของ สรอ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


24 ส.ค. 58
6

EGA/58/0202 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ สำหรับทดแทนอุปกรณ์เดิม โครงการ Mail Go thai ของ สรอ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1