ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


23 ส.ค. 58
3
1

20140228052154(2)

1 ครั้ง