ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์,ระบบ VDO Wall และจัดหาอุปกรณ์ Conferrence พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลาง


23 ส.ค. 58
16
1

20131009041101