ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์,ระบบ VDO Wall และจัดหาอุปกรณ์ Conferrence พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลาง


23 Aug 58
40
1

20131009041101

1 ครั้ง