ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องมือสำหรับทดสอบประสิทธิภาพของระบบที่จะให้บริการบน G-Clound ของ สรอ.


23 Aug 58
14
1

20130917104158