ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องมือสำหรับทดสอบประสิทธิภาพของระบบที่จะให้บริการบน G-Clound ของ สรอ.


23 ส.ค. 58
11
1

20130917104158