ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์พร้อมติดตั้งระบบงานการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองและควบคุมภายใน (Control Risk Assessment) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


23 Aug 58
18
1

20130409115640

1 ครั้ง