ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่สำหรับตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบงานบริการของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


23 ส.ค. 58
4
1

20130321110524