ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์, ระบบ VDO Wall และจัดหาอุปกรณ์ Conference พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


20 ส.ค. 58
5

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์, ระบบ VDO Wall และจัดหาอุปกรณ์ Conference พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1