ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) ของ สรอ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


20 ส.ค. 58
9

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารลูกค้า สัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) ของ สรอ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1