ประกาศงานจ้างเจ้าหน้าที่สำหรับตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐของ สรอ. (EGA/๕๗/๐๐๕๑)


20 Aug 58
12

กำหนด ยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ชั้น ๑๗ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๔๕ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๖๐๐ บาท ได้ที่ สำนักงานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น ๑๗ เลขที่ ๑๐๘ ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.ega.or.th หรือ http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๖๑๒-๖๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๑ ในวันและเวลาราชการ

1