ประกาศประชาวิจารณ์ TOR ครั้งที่ 1 การประกวดราคางานจ้างเจ้าหน้าที่สำหรับตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบบริหารจัการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ ของ สรอ..PDF


20 Aug 58
10

ระยะเวลาการประกาศประชาวิจารณ์  เริ่มตั้งแต่วันที่  19/02/2557 – 25/02/2557

1