ราคากลางซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายระบบเพื่อรองรับการพัฒนาบริการภายใต้ระบบคลาวด์ภาครัฐ ของ สรอ.


5 มิ.ย. 58
2

ราคากลางซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายระบบเพื่อ รองรับการพัฒนาบริการภายใต้ระบบคลาวด์ภาครัฐ ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

1