ตารางโครงการจ้างเหมาเพื่อศึกษาดูงานหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น ที่ 4 ณ ประเทศไต้หวัน และประเทศญี่ปุน EGA/57/01


5 มิ.ย. 58
1

ตารางโครงการจ้างเหมาเพื่อศึกษาดูงานหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น ที่ 4 ณ ประเทศไต้หวัน และประเทศญี่ปุน EGA/57/0111

1