ตารางโครงการจ้างเหมาเพื่อศึกษาดูงานหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น ที่ 4 ณ ไต้หวัน และประเทศญี่ปุน EGA/57/01


5 Jun 58
16

ตารางโครงการจ้างเหมาเพื่อศึกษาดูงานหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น ที่ 4 ณ ไต้หวัน และประเทศญี่ปุน EGA/57/0111

1