ราคากลางงานจ้างออกแบบศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center)


5 มิ.ย. 58
10
1

EGA_58_0057 จ้างออกแบบอาคารศูนย์ข้อมูล

1 ครั้ง