สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ตาม EGA/๕๕/๐๐๖๗


16 Mar 58
15
1

20111219064225