ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ตามเอกสารเลขที่ EGA/๕๔/00๘๓


16 Mar 58
10
1

20110919103052