ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) ของสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สป.ทก.) เลขที่เอกสาร EGA/๕๔/๐๐๕๖


16 Mar 58
9
1

20110919125558