ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) ของสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สป.ทก.) เลขที่เอกสาร EGA/๕๔/๐๐๕๖


16 มี.ค. 58
2
1

20110919125558