ประกาศประชาวิจารณ์ TOR ครั้งที่ 1 การประกวดราคางานจ้างเจ้าหน้าที่สำหรับตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบบริหารจัดการ ภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


25 Jul 57
14

ระยะเวลาการประกาศประชาวิจารณ์  เริ่มตั้งแต่วันที่  19/02/2557 – 25/02/2557

1

20140219025824