ประกาศราคากลางงานจ้างบริการ บุคลากรปฏิบัติงานในการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ ประชาชน (Government Super App) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/67/0152)


14 Jun 67
1