ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาปรับปรุงแพลตฟอร์มกลุ่มสังคมออนไลน์ทางด้านนวัตกรรมและธรรมา ภิบาลข้อมูล (Online Data Community Platform for Data Innovation and Governance) ของ สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ตามเอกสารเลขที่ DGA/66/0096


8 Feb 66
29
1