ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบ Active Directory (AD) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0003)


16 ก.ย. 65
5
1