ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบ Active Directory (AD) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0003)


16 Sep 65
19
1