ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์ สำหรับกิจกรรมการบริหารจัดการความรู้ของคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อประสิทธิภาพในการกำกับดูแลองค์การมหาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0196)


3 ส.ค. 65
18
1