ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0121)


7 มี.ค. 65
4
1