ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระบบตรวจจับและโต้ตอบภัยคุกคามเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับเครื่องลูกข่าย ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (DGA/65/0106)


21 ก.พ. 65
19
1