ประกาศราคากลางงานจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/65/0072)


13 Dec 64
23
1