ประกาศราคากลางจ้างงานจ้างพัฒนาและให้บริการระบบกลาง ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะที่ ๒ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0259)


16 Sep 64
43

1