ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ที่สอดคล้องกับทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (DGA/64/0233)


5 ส.ค. 64
41

1