ประกาศราคากลางงานโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับงานโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(DGA/64/0222)


2 ส.ค. 64
18

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1

DGA-64-0222 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64077482070
งบประมาณ 6,000,000.00 บาท
7 ครั้ง