ประกาศราคากลางงานจ้างจัดกิจกรรมของศูนย์ DGTi เพื่อสร้างการรับรู้ สนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับหน่วยงานท้องถิ่น (DGA/64/0139)


4 Mar 64
21

ประกาศราคากลางงานจ้างจัดกิจกรรมของศูนย์ DGTi เพื่อสร้างการรับรู้ สนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับหน่วยงานท้องถิ่น (DGA/64/0139)

1

DGA-64-0139 ราคากลาง

3 ครั้ง