ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูล Big Data ด้านเด็กและเยาวชน (DGA/64/0135)


3 Mar 64
24

ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูล Big Data ด้านเด็กและเยาวชน (DGA/64/0135)

1

DGA-64-0135 ราคากลาง

4 ครั้ง