ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างตรวจประเมินความพร้อมการดำเนินงานเทียบกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0134)


25 Feb 64
56

ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างตรวจประเมินความพร้อมการดำเนินงานเทียบกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0134)

1

DGA-64-0134 iาคากลาง

11 ครั้ง