ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบฐานข้อมูล โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำหรับกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (DGA/64/0113)


21 ม.ค. 64
1234

ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบฐานข้อมูล โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำหรับกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (DGA/64/0113)

1

DGA-64-0113 ราคากลาง

12345 ครั้ง