ประกาศราคากลางเช่าระบบโทรศัพท์สำหรับดำเนิงานศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) ของ สพร. (DGA/64/0029)


3 พ.ย. 63
61

ประกาศราคากลางเช่าระบบโทรศัพท์สำหรับดำเนิงานศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) ของ สพร. ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต..ค.63- 31 ธ.ค. 63 (DGA/64/0029)

1

64-0029 ราคากลาง egp

15 ครั้ง