ประกาศราคากลางจ้างเจ้าหน้าที่สำหรับดำเนินงานศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0030)


22 Sep 63
86
1

DGA-64-0030 ราคากลาง

16 ครั้ง