ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เลขที่ DGA/64/0035


16 ก.ย. 63
80
1

DGA-64-0035 ราคากลาง

23 ครั้ง